Kia Karlberg är konstnär och vetenskaplig, filosofisk forskare.

Kias område är filosofi och konst. Kia är inte läkare eller psykolog/psykoterapeut.

Om du behöver specialisthjälp (till exempel medicinsk, psykologisk eller juridisk) vänligen kontakta någon professionell, licensierad eller kunnig på området.

Kiakarlberg.org kan innehålla artiklar om psykologiska och medicinska ämnen. Det finns ingen som helst garanti att några av dessa artiklar är riktiga och/eller korrekta. Det finns absolut ingen försäkran om att några påståenden i några artiklar som behandlar något psykologiskt eller medicinskt ämne är sanna, riktiga eller precisa. Även om något påstående inom det psykologiska eller medicinska området är riktigt, så är det kanske inte giltigt för dig eller dina symptom.

Den information som tillhandahålls på kiakarlberg.org är, i bästa fall, allmängiltig och kan inte ersätta råd som ges av medicinsk eller psykoterapeutisk personal, till exempel läkare, psykolog eller psykoterapeut.

Ingenting på kiakarlberg.org ska ses som något försök att ge medicinska råd eller på något annat sätt utöva medicinsk praktik.

Ingen av kiakarlberg.org:s artikelförfattare, administratörer, utvecklare, eller någon med anknytning till kiakarlberg.org har något ansvar för resultat eller följder av försök att använda någon information på denna webbplats.

Använd kiakarlberg.org på egen risk! Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet.

Artiklar kan innehålla fel, felaktigheter, misstag och tvetydigheter. Kontrollera noga att informationen du finner på kiakarlberg.org är korrekt. Alla läsare uppmuntras att kritiskt granska informationen med sunt förnuft.

Det finns absolut inga garantier för att någon artikel som berör något speciellt förhållande skulle vara sann, fullständig eller på annat sätt ha med verkliga förhållanden att göra. Även om ett påstående skulle stämma när det skrevs, och för den person som skrev det, så finns det ingenting som garanterar att samma påstående stämmer när detta läses. Inte heller är det säkert att påståendet stämmer på den plats där läsaren befinner sig.

Ingen upphovsman, artikelförfattare, administratör, systemoperatör, eller någon annan kopplad till kiakarlberg.org på något sätt, kan hållas ansvarig för hur du utnyttjar informationen som finns på eller länkas till från denna webbplats, och inte heller för resultat eller följder av försök att använda någon information på denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Kiakarlberg.org ansvarar inte för länkade sidor eller deras innehåll.

I händelse av att kiakarlberg.org innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Kiakarlberg.org saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser (eller deras material) och ansvarar inte för deras innehåll. Kiakarlberg.org ansvarar inte heller för skador eller förluster som kan uppstå vid användning av dessa länkar.

Innehåll

Informationen på kiakarlberg.org framförs som generell information, opinioner och åsikter, samhällskritik, konst och konstnärligt skapande, konst- och kulturkritik, journalistisk rapportering och dokumentering, recensioner och referat, för journalistiska ändamål, och i vissa fall parodi.

Kiakarlberg.org är inget alternativ till professionell hjälp, oavsett om det gäller medicinska, rättsliga eller andra frågor.