Mitt testamente (2M € till välgörande ändamål)

Jag har för flera år sedan testamenterat alla mina tillgångar till välgörenhet. När jag uppgjorde mitt testamente var mina tillgångar värda drygt 2 miljoner Euro (beskattningsbart värde).

Mitt testamente betydde då i praktiken ca:

900.000 € till Fida International
600.000 € till Kyrkans Utlandshjälp
200.000 € till SOS-Barnbyar
200.000 € till Suomen World Vision
60.000 € till Plan International Finland
40.000 € till Rädda Barnen

Ni som känner mig vet att mitt liv varit besvärligt ett längre tag.

Det narcissistiska våldet mot mig har ökat exponentiellt (när narcissisterna samarbetar) och konkret tagit sig uttryck i att mina tillgångar på ett lömskt sätt tas ifrån mig. Det följer narcissisternas standardmönster. Narcissister skyr inga medel att förstöra sina offers liv och kontrollera offrens ekonomi.

Det har lett till att jag kanske förlorat ca 3/4 av tillgångarna.

Pengar är inte viktiga eller betydelsefulla för mig – men jag är ledsen för barnen i Afrika. Det är de stackars barnen som i sista hand återigen blir lidande av att narcissisterna hjärtlöst roffar åt sig. Det gör mig arg.

Se vad narcissisterna gjort. Och se vad de fortsättningsvis gör.

Jag hoppas att det vid min död finns tillgångar kvar att dela ut till de behövande.

Här nedan mitt testamente i sin helhet.

Testamente

Jag, undertecknad Kia Karlberg, xxxxxx-xxxx, bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente att min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle skall fördelas enligt följande:

Först skall min kvarlåtenskap tillfalla min make Henrik Karlberg med besittningsrätt och fri förfoganderätt, så länge han lever.

Efter min makes död/frånfälle skall min kvarlåtenskap fördelas till välgörande ändamål.

Min sista vilja är att hjälpa fattiga och utsatta barn i Afrika, och förbättra villkoren i utvecklingsländerna, via internationella organisationer för humanitärt bistånd, gärna med kristen grund. Jag vill att 90-100% av min kvarlåtenskap skall fördelas till detta ändamål. Resterande 0-10% kan fördelas till andra välgörande ändamål. Efterlevande make har rätt att specificera en eller flera mottagare, och ändra procentandelarna jag senare nämner, inom ramen för denna viljeyttring. Jag vill att inga medel går till arvsskatt. Allmännyttiga samfund som inte behöver erlägga arvsskatt skall därför prioriteras.

Min sista vilja är att hjälpa fattiga och utsatta barn i Afrika, och förbättra villkoren i utvecklingsländerna, via internationella organisationer för humanitärt bistånd

Ifall jag inte senare specificerat andra mottagare, och inte heller min make specificerat andra mottagare, skall kvarlåtenskapen fördelas mellan följande allmännyttiga samfund, på villkoret att medlen ringmärks för tidigare nämnda ändamål, alltså att främst hjälpa nödställda barn i Afrika.

45% till Fida International ry
30% till Kyrkans Utlandshjälp
10% till SOS-Barnbyar Finland (för internationella verks. i Etiopien, Gambia och Tanzania)
10% till Suomen World Vision ry
3% till Plan International Finland
2% till Rädda Barnen rf internationella verksamheten

Ifall någon av dessa organisationers verksamhet upphört (eller de inte uppfyller testamentsviljan) kan dennes andel fördelas på de övriga nämnda i samma proportion.

Ingen kvarlåtenskap skall fördelas mellan efterlevande släktingar. Ingen kvarlåtenskap skall tillfalla finska staten.

Kia Karlberg

Undertecknade särskilt anmodade testamentsvittnen intygar härmed att Kia Karlberg, xxxxxx-xxxx, denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i vår samtida närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är Kia Karlbergs yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat testamentet.

* * * * *